Remko Veenstra

Remko Veenstra
Remko Veenstra heeft uitgebreide ervaring in de wereld van de ruimtelijke ordening. Hij adviseerde bij een groot aantal complexe projecten van herontwikkeling, herstructurering en intensief ruimtegebruik zoals centrumplannen, winkelcentra en revitalisatie van woonwijken. Een specifieke interesse daarbij is de procescoördinatie en het committeren van de betrokken partijen. De menselijke component speelt daarin een belangrijke rol. Kennis van zaken, interdisciplinair en altijd gebaseerd op inhoudelijke argumenten zijn de ingrediënten van deze typische teamspeler. Kerncompetenties: analytisch, verbinder, creatief, op zoek en vinden van het verbindende perspectief.

Remko Veenstra is naast het werk bestuurlijk actief en medeoprichter van een aantal stichtingen welke verbetering en vernieuwing op het maatschappelijk vlak van de ruimtelijke ordening tot doel hebben. Remko Veenstra is in 1990 oprichter van het bureau Veenstra|Los+Sitsen Architecten dat medio 2004 is opgegaan in KOW. In het najaar van 2011 heeft hij het succesvolle bureau Urban Opportunities opgericht.
Met zijn afstudeerproject voor de herstructurering van het Haagse stadscentrum zette Remko Veenstra midden jaren tachtig de toon met zijn interesse voor complexe vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening. De vernieuwende visie op het stedenbouwkundige vlak werd toen al met lof beloond. Dit is tot op de dag van vandaag de rode draad gebleven in zijn werk. Remko Veenstra is lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen.

Recente berichten

Welkom bij Urban Opportunities

Inspiratielabs KERNSTAD NL door EMMA en Urban Opportunities

Met 8,5 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven (met de steden Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem) niet onder voor agglomeraties als Parijs (11,2 miljoen) of Londen (14,4 miljoen).

Toch zijn we in Nederland gewend om te denken vanuit het perspectief van de stad, de gemeente of de provincie. Kunnen we dit gebied ook anders bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL?

En wat betekent zo’n visie voor energietransitie, hergebruik, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’?

Samen met EMMA organiseerden wij eind juni en medio oktober 2016 én begin maart 2017 een inspiratielab rondom Kernstad NL. Dit waren drie van vier waarin we met elkaar op een andere manier naar Nederland kijken.

In ieder lab staat er één thema centraal voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Dit voorjaar staat er nog één inspiratielab op de agenda.
Het thema is ‘hergebruik’ en zal dinsdagmiddag 13 juni gehouden worden.

Meer weten? Klik dan op KERNSTAD NL