DISCLAIMER

DISCLAIMER  
TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING VOORWAARDEN

Deze Website wordt aangeboden door Urban Opportunities. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het bezoek aan en/of gebruik van de Website en haar onderdelen en diensten door gebruiker(s).
Bezoek aan en/of gebruik van de Website betekent dat je als Gebruiker met deze voorwaarden akkoord gaat. Gebruik maken van de Website is uitsluitend toegestaan volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van) de Website ontzegd worden.
Urban Opportunities is gerechtigd om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Urban Opportunities raadt daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

GEBRUIK
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere Gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is Gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Website. Het is Gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de Website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van Urban Opportunities- onmiddellijk van deze Website worden verwijderd. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze Website te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen. 

Het is Gebruikers voorts niet toegestaan om de Website (of gedeelten hiervan) te wijzigen of aan te passen noch om de beveiligingsapplicaties op de Website, die dienen ter voorkoming van het kopiëren of anderszins in strijd met deze voorwaarden gebruiken van de Website, te omzeilen dan wel te kraken. Bovendien is het niet toegestaan de werking van de eventuele chatbox(en) te frustreren door bijvoorbeeld herhaling van lange berichten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Niets van de Website mag zonder schriftelijke toestemming van Urban Opportunities worden verveelvoudigd. De inhoud van de Website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Urban Opportunities vereist. De intellectuele eigendomsrechten op de Website en alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van de Website behoren toe aan Urban Opportunities of haar licentiegevers. Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Urban Opportunities toesturen of op de Website achterlaten, dragen Gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Urban Opportunities en vrijwaren Urban Opportunities derhalve van aanspraken van derden. Urban Opportunities is zodoende onder andere gerechtigd deze bijdragen (commercieel) te exploiteren. Mocht Urban Opportunities op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website dan heeft Urban Opportunities het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
Het kopierecht van al onze producten ligt bij Urban Opportunities (Copyrights@2013).

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Aan de inhoud van de Website kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend.
Urban Opportunities spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze Website nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de Gebruikers van de Website. Urban Opportunities is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. De inhoud van de website van derden, maakt geen onderdeel uit van de inhoud van de Website. Urban Opportunities geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

FUNCTIONEREN en BESCHIKBAARHEID
Urban Opportunities geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze Website. Urban Opportunities streeft er naar de Website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de Website (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met  andere redenen.

AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens opzet of grove schuld van Urban Opportunities, is Urban Opportunities niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade of kosten die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van (i) bezoek aan de Website; (ii) gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website en/of diensten; (iii) enige onjuistheden/onvolledigheden (in informatie) op de Website en/of in diensten; (iv) een wijziging in de Website of diensten; en/of (v) het afgaan op of gebruik van informatie op de Website.
Urban Opportunities is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan, gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten en/of verlies van goodwill.

Recente berichten

BJKORV | Urban Opportunities – architecten, urban designers & urban planners

YOUNG TALENT CENTER ALPHEN

Een plek voor leren, ontmoeten, wonen en werken. Dat wordt het Young Talent Center Alphen. In de afgelopen zeven jaren is hard gewerkt aan het uitwerken van dit idee naar een haalbaar en realiseerbaar project. Binnenkort meer hierover!

LEES MEER …

KERNSTAD NEDERLAND
Met bijna 9 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied met de Randstad en Brainport Eindhoven verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Wordt het geen tijd dit gebied anders te gaan bekijken? Onderzoek naar de mogelijkheden.

LEES MEER …

BJKORV HILVERSUMEind juli 2018 hebben wij onze intrek genomen in een voormalige drukkerij aan de Noorderweg 96c in Hilversum, op 600 meter van het station Hilversum. Geweldig atelier met veel meerwaarde.

LEES MEER …

Meer weten? Bel ons tijdens werktijd op 070 36 45 339 en we maken een afspraak. Mailen naar mail@urbanopp.nl kan vanzelfsprekend ook.